Yogasutras: Avidya


VISIT ALSO:

NEWSLETTER:
CLICK HERE TO SUBSCRIBE
 

Yoga Nidra CD
Cover-Yoga Meditatie CD167x170

YOGIC SELF-AWARENESS ASSESSMENT
abhinivesha ahamkara antahkarana asmita avidya bhava bhutas buddhi chitta dvesha ekagra elements gunas kleshas kshipta manas maya mudha nidra nirodhah pramana raga rajas sattva smriti tamas vikalpa vikshipta viparyaya