Yogasutras: Avidya


YOGIC SELF-AWARENESS ASSESSMENT
abhinivesha ahamkara antahkarana asmita avidya bhava bhutas buddhi chitta dvesha ekagra elements gunas kleshas kshipta manas maya mudha nidra nirodhah pramana raga rajas sattva smriti tamas vikalpa vikshipta viparyaya